Svátek

Svátek má Běla

Aktuální počasí

Počasí dnes:

21. 1. 2020

zata

Bude převážně zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo, na horách a ojediněle i v nižších polohách až skoro jasno. Denní teploty -1 až 3°C. Noční teploty -3 až -7°C.

Datum a čas

Dnes je úterý, 21. 1. 2020, 17:49:39

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Úprava výše DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

 

Novela zákona  č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, účinná od 1.4.2011, umožnila v §44 snížení základu daně a výše daně v případě pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. Přechodná ustanovení §44 ZDPH neomezují použití tohoto ustanovení v tom smyslu, že by se jednalo pouze o pohledávky vzniklé po účinnosti zákona. Od 1.4.2011 může tedy plátce upravit DPH u pohledávek vzniklých před 1.4.2011 tři roky zpětně.

Podmínky pro vrácení DPH

Zákazník je v insolvenčním řízení a soud již rozhodl o způsobu řešení úpadku.

Insolvenční řízení upravuje zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. V souladu s §2 písmeno a) insolvenčního zákona se insolvenčním řízením rozumí soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. Zákon o DPH stanoví podmínku, že zákazník je v insolvenčním řízení a soud již rozhodl o způsobu řešení úpadku.

Insolvenční řízení se zahajuje dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu. Průběh insolvenčního řízení lze rozdělit do dvou fází. V první fázi jde především o zjištění, zda existuje úpadek a jak ho řešit. Ve druhé fázi (po rozhodnutí soudu o úpadku) se řízení řídí způsobem řešení úpadku. Pro účely DPH je podstatný začátek druhé fáze, kdy soud rozhodne o způsobu řešení úpadku. V první fázi nejde o vrácení DPH požádat. Základní způsoby řešení úpadku jsou prohlášení konkursu na majetek dlužníka, rozhodnutí o povolení reorganizace a rozhodnutí o povolení oddlužení. Ukončením zvoleného způsobu řešení úpadku nebo zamítnutím návrhu pro nedostatek majetku dlužníka insolvenční řízení končí. O vrácení DPH lze tedy požádat ode dne rozhodnutí soudu o způsobu řešení úpadku do dne ukončení insolvenčního řízení. V případě konkurzu končí insolvenční řízení rozvrhovým usnesením. V případě reorganizace končí insolvenční řízení splněním reorganizačního plánu, zrušením rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu nebo přeměnou nedokončené reorganizace v konkurz.

Poznámka: Zákon o DPH nestanoví podmínku, že insolvenční řízení musí probíhat pouze dle českých předpisů. V případě zákazníků se sídlem v jiném členském státě či ve třetí zemi registrovaných k české DPH, může plátce daně požádat o vrácení české daně fakturované těmto zákazníkům, pokud se zákazník bude nacházet v insolvenčním řízení podle zákonů  země, ve které má sídlo.

 

 

 

Dodavatel není spojenou osobou se zákazníkem.

Za spojené osoby se považují:

a)      Osoby kapitálově spojené - §5a odstavec 3 zákona o DPH – osoby, z nichž jedna se přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby nebo více osob s tím, že výše podílu představuje alespoň 25% základního kapitálu nebo 25% hlasovacích práv,

b)      Osoby blízké dle §116 zákona č. 40/1964., občanský zákoník,

c)      Osoby, které podnikají společně na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné smlouvy.

 

Zákazník je stále plátcem DPH.

 

Je nutné sledovat, zda-je odběratel plátcem i v době žádání o vrácení daně.

 

Pohledávka vznikla nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku a doposud nezanikla.

 

Dle §136 insolvenčního zákona vydá insolvenční soud rozhodnutí o úpadku, je-li zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí. Dle zákona o DPH musí pohledávka vzniknout nejpozději 6 měsíců přede dnem rozhodnutí soudu o úpadku.

        Příklad:   Rozhodnutí soudu o úpadku je ze dne 30.09.2011.

                        Vznik pohledávky dne 30.06.2011 – nelze požádat o vrácení DPH

                        Vznik pohledávky dne 25.1.2011 – lze požádat o vrácení DPH.

    

Neuplynuly 3 roky od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo původní zdanitelné plnění.

 

Tato podmínka stanovuje nejzazší dobu, kdy je možné o vrácení DPH požádat.

 

Pohledávka byla věřitelem přihlášena u soudu ve stanovené lhůtě.

 

Lhůtu k přihlášení pohledávek stanoví insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku. Tato lhůta nesmí být kratší než 30 dnů a delší než dva měsíce. Přihlášená pohledávka nesmí být popřena. Relevantní je výše pohledávky zjištěná soudem.

 

Dodavatel vystavil a doručil odběrateli (dlužníkovi) daňový doklad.

 

O vrácení DPH žádá dodavatel formou provedení opravy výše daně a musí tedy vystavit odběrateli daňový doklad o opravě v souladu s §46 odstavec 1. Zákona o DPH. Daňový doklad musí obsahovat:

a)      Obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání věřitele,

b)      DIČ věřitele,

c)      Obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání dlužníka,

d)      DIČ dlužníka,

e)      Spisovou značku insolvenčního řízení,

f)       Evidenční číslo daňového dokladu,

g)      Evidenční číslo původně vystaveného daňového dokladu,

h)      Datum vystavení daňového dokladu,

i)        Datum uskutečnění původního plnění,

j)        Celkovou dlužnou částku,

k)      Výši opravené daně,

l)        Odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH, podle kterého je oprava výše daně provedena.

U opravy výše daně se uplatní sazba daně platná ke dni uskutečnění původního zdanitelného plnění. Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz devizového trhu vyhlášený ČNB a platný pro osobu provádějící přepočet ke dni uskutečnění původního plnění.

Zohlednění v daňovém přiznání.

Věřitel může DPH opravit nejdříve ve zdaňovacím období, v němž byl daňový doklad doručen odběrateli. Je vhodné od odběratele požadovat potvrzení o přijetí daňového dokladu a opravu provést až ve zdaňovacím období, kdy bude mít věřitel toto potvrzení k dispozici. Snížení daně uvede věřitel minusovou částkou na řádku 1 nebo 2 daňového přiznání. Snížení se provede pouze ve sloupci „Daň na výstupu“, ve sloupci „Základ daně“ se nepromítne. Hodnota pohledávek, kterých se oprava výše daně týká, se uvede evidenčně na řádku 33 daňového přiznání. Věřitel je povinen předložit jako přílohu k daňovému přiznání:

a)      Kopie všech vystavených daňových dokladů, u kterých provedl opravu výše daně v daném daňovém přiznání.

b)      Výpis z evidence pro daňové účely dle §100 odstavec 6. Zákona o DPH, ve které sumarizuje veškeré opravy výše daně provedených v daném daňovém přiznání. 

Následné uspokojení pohledávky.

Je-li pohledávka, u níž věřitel provedl opravu výše daně podle §44 odstavec 1 zákona o DPH následně plně nebo částečně uspokojena, vzniká věřiteli povinnost přiznat z přijaté úplaty daň a to ke dni, v němž k plnému nebo částečnému uspokojení pohledávky došlo. DPH se vypočte podle ustanovení §37 odstavec 2. zákona o DPH, tj. z přijaté platby shora. Věřitel má za povinnost doručit dlužníkovi daňový doklad vystavený dle §46 odstavec 2. ZDPH. Doklad musí být vystaven do 15 dnů ode dne přijetí úplaty.

 

Postoupení pohledávky.

V případě postoupení pohledávky je věřitel povinen zvýšit daň na výstupu o částku ve výši provedené opravy ke dni, v němž k postoupení pohledávky došlo. Věřitel je rovněž povinen doručit dlužníkovi písemné oznámení, že došlo k postoupení pohledávky.

 

 

Zpracováno dne 25.08.2011