Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 • Hranice pro registraci k DPH, zdaňovací období DPH, Identifikované osoby

Plátcem daně z přidané hodnoty se stává osoba (fyzická nebo právnická), která vykonává ekonomickou činnost (= osoba povinná k dani), jejíž obrat za 12 předcházejících kalendářních měsíců přesáhl částku 1 000 000 Kč.

Obrat je pro účely DPH definovaný jako souhrn úplat (bez DPH), včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění (dodání zboží a poskytnutí služby) s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za:

 • zdanitelná plnění (plnění, která jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozena),
 • plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, tedy např. i dodání zboží do jiného členského státu, vývoz zboží apod.,
 • následující plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně:
  • finanční, penzijní a pojišťovací činnosti,
  • dodání a nájem nemovité věci.

Do obratu se však nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku – a ani (zaplacené) zálohy (je to platba před uskutečněním zdanitelného plnění).

Správce daně zruší (může zrušit) registraci plátce, jehož obrat nepřesáhl za dvanáct bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců 1 000 000 Kč. O zrušení plátcovství (registrace k DPH) můžeme požádat za stejných podmínek.

Nový plátce DPH se automaticky stává měsíčním plátcem, pokud se chce stát plátcem čtvrtletním, musí splnit několik podmínek:

 • změnu provede nejdříve ve druhém kalendářním roce po roce registrace,
 • nepřesáhl za předcházející kalendářní rok obrat 10 000 000 Kč,
 • není nespolehlivým plátcem ani není skupinou,
 • změnu zdaňovacího období oznámí správci daně do konce ledna příslušného roku (nejlépe na formuláři přiznání k DPH za poslední období předcházejícího roku).

 

Povinně musí být plátcem DPH i podnikatel, který podniká mezinárodně v rámci Evropské Unie – tzv. Identifikovaná osoba.

Identifikovaná osoba je plátcem daně jen pro přeshraniční plnění (mezi státy EU). Nemá ale nárok na odpočet. Tedy zjednodušeně řečeno v České Republice zůstává neplátcem. V případě, že už plátcem DPH jste, nemůžete se stát i identifikovanou osobou.

 Identifikovanou osobou se stáváte:

 • V případě, že jste si koupili zboží z jiného členského státu Evropské Unie a hodnota tohoto zboží přesáhla 326 000 Kč za rok. Pokud se tak stane, jste osobou identifikovanou k dani ke dni, kdy celková částka přesáhla hranici 326 000 Kč.
 • Pokud přijmete službu s místem plnění v tuzemsku od osoby, která v tuzemsku nemá sídlo ani provozovnu. Případně v tuzemsku provozovnu má, ale ta se plnění neúčastní.
 • Bylo vám dodáno zboží s instalací, nebo s montáží. Do této kategorie patří také dodání zboží soustavami, nebo sítěmi od osoby z jiného členského státu Evropské Unie, nebo ze třetí země mimo EU bez ohledu na částku.
 • Poskytli jste služby s místem plnění v jiném členském státě Evropské Unie (netýká se služeb, které jsou v jiném státě EU od daně osvobozeny).