Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

  • Omezení plateb v hotovosti

Zákon o omezení plateb v hotovosti č. 254/2004 Sb. určuje, kdy jsou fyzické i právnické osoby povinny provést platbu prostřednictvím osoby oprávněné poskytovat platební služby nebo provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu (dále jen "peněžní ústav"), a upravuje kontrolu dodržování této povinnosti.

Zároveň stanovuje, co je platba a co bezhotovostní platba, co se nepovažuje za platbu pro účely tohoto zákona, kdy je povinnost provést platbu bezhotovostně, na které platby se povinnost nevztahuje, apod..

Poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku 270000 Kč je povinen provést platbu bezhotovostně.

Příjemce platby, jejíž výše překračuje limit, nesmí tuto platbu přijmout, jestliže nebyla provedena bezhotovostně.

Platba v cizí měně se pro účely tohoto zákona přepočte na koruny české směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby.

Do limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne.

Za porušení tohoto zákona lze uložit fyzické osobě pokutu do 500 000 Kč a právnické a podnikající fyzické osobě pokutu do 5 000 000 Kč.

Odkaz na zákon o omezení plateb v hotovosti:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-254?text=omezen%C3%AD+plateb