Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

  • Zahraniční stravné pro rok 2021

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2021 stanovuje Vyhláška č. 510/2020 Sb.. Tato vyhláška pro rok 2021, zvyšuje oproti roku 2020 sazby rovnou u 17 zemí. Z toho v Evropě se jedná konkrétně o Albánii (z 35 na 40 euro), Bulharsko (z 35 na 40 euro), Slovinsko (z 35 na 40 euro) a Švédsko (z 50 na 55 euro).

Zaměstnavatelé z podnikatelské sféry mohou svým zaměstnancům sazby stanovené vyhláškou snížit podle § 170 odst. 2 zákoníku práce až o 25 %, případně o 50 % u posádek plavidel vnitrozemské plavby. Na druhou stranu ale mohou stanovené sazby také zvýšit a tím své zaměstnance vybavit částkami vyššími, než určuje vyhláška pro zahraniční stravování. Tyto částky budou do výše stanovených základních sazeb zahraničního stravného daňově uznatelné. Nadlimitní částka se stane součástí mzdy zaměstnance (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění).

Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši základní sazby, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin. Trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné ve výši dvou třetin této sazby zahraničního stravného, a ve výši jedné třetiny této sazby zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo území České republiky 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území České republiky právo na tuzemské stravné. Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje.

Doby strávené mimo území České republiky, které trvají 1 hodinu a déle při více zahraničních pracovních cestách v jednom kalendářním dni, se pro účely zahraničního stravného sčítají. Doby, za které nevznikne zaměstnanci právo na zahraniční stravné, se připočítávají k době rozhodné pro poskytnutí tuzemského stravného.

Snížení stravného

Jestliže bylo zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty bezplatně poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, přísluší mu v takovém případě zahraniční stravné za každé poskytnuté jídlo ve výši:

  • základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 25 %,
  • dvoutřetinové základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 35 %,
  • třetinové výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 70 %.

Zaměstnanci může být vyplaceno i kapesné, které není třeba zaměstnavateli následně nijak vyúčtovat. Daňově uznatelným výdajem je kapesné až do výše 40 % zahraničního stravného určeného podle délky doby strávené při zahraniční pracovní cestě mimo území ČR. Kapesné se počítá před jeho případným snížením při poskytnutí bezplatného jídla.

 

Odkaz na úplný výčet základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021:

https://www.businessinfo.cz/navody/sazby-zahranicniho-stravneho-pro-rok-2021/

 

 

-